Ostrołęckie TBS

Najem mieszkań w zasobie TBS


Osoby ubiegające się o przydział mieszkania z zasobów lokalowych Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. muszą spełnić następujące warunki:

1) nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. Przez tytuł prawny należy rozumieć prawo własności lokalu (domu, mieszkania), spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa najmu (lub decyzja administracyjna) lokalu komunalnego lub służbowego. Warunek odnosi się do wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w lokalu mieszkalnym Ostrołęckiego TBS Sp. z o.o.;

2)  posiadać stałe źródło dochodów; 

3) suma przeciętnych miesięcznych dochodów, uzyskiwanych przez osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w lokalu mieszkalnym Ostrołęckiego TBS Sp. z o.o. (czyli członków gospodarstwa domowego), nie może przekraczać ustawowo określonego maksimum.

liczba osób maksymalna wysokość miesięcznego dochodu w zł
budynki położone w Ostrołęce przy al. Jana Pawła II 119, 128, 130 ,132, 134, 136, 138 oraz ul. Bohaterów Warszawy 35 i 37 budynek "G" przy al. Jana Pawła II
1 8141,78 6889,20
2 12212,67 10333,80
3 14926,60 12838,96
4 17640,52 15030,98
5 20354,45 17536,14
6 23068,38 20041,31
7 25782,30 22546,47
8 28496,23 25051,63
9 31210,16 27556,80
10 33924,09 30061,96


Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.


Back to Top