Ostrołęckie TBS

Najem mieszkań w zasobie TBS


Osoby ubiegające się o przydział mieszkania z zasobów lokalowych Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. muszą spełnić następujące warunki:

1) nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Miasta Ostrołęki. Przez tytuł prawny należy rozumieć prawo własności lokalu (domu, mieszkania), spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa najmu (lub decyzja administracyjna) lokalu komunalnego lub służbowego. Warunek odnosi się do wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w lokalu mieszkalnym Ostrołęckiego TBS Sp. z o.o.;

2)  posiadać stałe źródło dochodów; 

3) średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu nie może przekraczać ustawowo określonego maksimum.
  

liczba osób

maksymalna wysokość miesięcznego dochodu w zł

budynki położone w Ostrołęce przy al. Jana Pawła II 119, 128, 130 ,132, 134, 136, 138 oraz ul. Bohaterów Warszawy 35 i 37

budynek przy al. Jana Pawła II 134 A i  138 A

1

11825,98

10511,98

2

17457,40

15242,38

3

21399,40

18395,97

4

25341,39

21549,57

5

29283,38

25228,76

6

33225,38

28907,96

7

37167,37

32587,15

8

41109,37

36266,34

9

45051,36

39945,54

10

48993,35

43624,73

                                                    
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe (brutto).

Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ani świadczenia pieniężnego przyznanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.
Back to Top