Zarządzanie nieruchom.

Zakres usług

Nasza oferta kierowana jest do:

 • wspólnot mieszkaniowych;
 • deweloperów;
 • właścicieli obiektów użytkowych;
 • spółdzielni mieszkaniowych.


W ramach świadczonej usługi administrowania nieruchomościami zapewniamy m.in.:

 • przygotowywanie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej;
 • ubezpieczenie nieruchomości;
 • realizacje planów zarządzania nieruchomością oraz przygotowywanie i wdrażanie planu remontów i konserwacji w celu utrzymania nieruchomości w stanie należytym.
 • kontrola nad utrzymaniem porządku i czystości w obrębie nieruchomości;
 • windykacje opłat należnych od właścicieli lokali;
 • analizę kosztów dotyczących nieruchomości;
 • monitoring i kontrola stanu technicznego budynku, sprawowanie nadzoru nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwację i bieżące naprawy;
 • przejęcie nieruchomości od dewelopera lub poprzedniego administratora w tym między innymi:

       - dokumentacji eksploatacyjnej budynku
       - decyzji urzędu o dopuszczeniu budynku do użytkowania;
       - aktualnych protokołów przeglądów technicznych;
       - ksiąg obiektu budowlanego, dokumentacji eksploatacyjnej;
       - dokumentacji finansowej;
       - innych związanych nieruchomością.

W ramach świadczonej usługi konserwacji instalacji zapewniamy m.in.:

1. Elektrycznej

 • wymiana i uzupełnianie żarówek w lampach na klatkach schodowych, piwnicach, pomieszczeniach ogólnego użytku oraz w lampach przed klatką schodową,
 • uzupełnianie brakujących kloszy na klatkach schodowych, piwnicach, pomieszczeniach ogólnego użytku oraz w lampach przed klatką schodową,
 • wymiana i naprawa lamp, wyłączników, przycisków oświetleniowych na klatkach schodowych oraz pomieszczeniach ogólnego użytku,
 • wymiana bezpieczników i główek bezpiecznikowych w obwodzie administracyjnym,
 • wymiana i uzupełnianie dekli w puszkach elektrycznych,
 • utrzymanie skrzynek elektrycznych piętrowych i głównych w należytym stanie,
 • wyszukiwanie przerw i zwarć w instalacji.

2. Hydraulicznej

 • naprawa  lub wymiana niesprawnych, pojedynczych zaworów na pionach odcinających z.w., c.w. i cyrkulacji w piwnicach,
 • naprawa  lub wymiana uszkodzonych zaworów odcinających z.w., c.w. w poszczególnych lokalach,
 • likwidowanie miejscowych przecieków na instalacji łącznie z wymianą skorodowanych rur do 2,5 mb i kształtek,
 • usuwanie niedrożności instalacji kanalizacyjnej na pionach do pierwszej studzienki przykanalikowej na przyłączu budynku,

3. Gazowej

 • okresowe kontrolowanie stanu technicznego instalacji,
 • usuwanie na bieżąco nieszczelności na instalacji,
 • naprawa bądź wymiana skrzynek gazowych,
 • konserwacja podejść pod gazomierze i zabezpieczenie przed korozją,
 • przeprowadzanie prób szczelności instalacji lub jej części.

4. Centralnego ogrzewania

 • usuwanie przecieków i nieszczelności instalacji, bez wymiany grzejników,
 • wymiana lub naprawa standardowych, niesprawnych zaworów grzejnikowych, kształtek i pękniętych „gałązek” instalacji c.o. do 1 mb,
 • odpowietrzanie instalacji,
 • wymiana skorodowanych rur na poziomach i pionach do 2mb,
 • uzupełnianie izolacji na instalacji c.o. do 1 mb.


Szczegółowe zasady zarządzania, administrowania nieruchomością wspólną, zakres obowiązków zarządcy oraz wzajemne relacje zostaną określone w zawartej umowie cywilnoprawnej pomiędzy Państwem a Ostrołęckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego.

 

Back to Top